شکواییه سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

در صورتی که شخصی اشیاء، اموال و قطعات تاریخی، فرهنگی را از اماکن مذهبی و تاریخی و موزه ها و هر محلی که تحت حفاظت است، سرقت نماید، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

ثبت نظر :