print-icon

نمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

در صورتی که شخصی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی، دست به عملیاتی بزند که منجر به خرابی آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی شود، شاکی می تواند علیه وی در محاکم کیفری با ارائه مستندات و نمونه شکواییه فوق، شکایت نماید.

ثبت نظر :