شکواییه قاچاق یا خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور

در صورتی که شخصی مبادرت به قاچاق و یا خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند  با ارائه مدارک خود و نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری شکایت کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32