شکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

در صورتی که شخصی بدون اخذ مجوز اقدام به مرمت، تعمیر و تجدید و تغییر ابنیه و آثار تاریخی کند، مرتکب قابل پیگیری کیفری است و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت کند.

ثبت نظر :