شکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

در صورتی که دو نفر به صورت غیررسمی با یکدیگر ازدواج کرده و هر کدام از آنها به بهانه‌های مختلف از ثبت ازدواج مذکور در دفاتر اسناد رسمی امتناع نماید، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری شکایت کند.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :