print-icon

شکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

در صورتی که شخصی در دعوای حقوقی، به نفع یکی از طرفین سوگند دروغ یاد کند، زیاندیده می تواند با استفاده از  نمونه شکواییه اتیان سوگند دروغ علیه وی در دادگاه کیفری شکایت کند.

ثبت نظر :