print-icon

شکواییه شهادت دروغ در دادگاه

در صورتی که فردی در پرونده ای به نفع یکی از طرفین شهادت دروغ بدهد مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نماید.

10 اردیبهشت 1396
امیر ملازمانی

پاسخ

ثبت نظر :