شکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست اقدام به افشاء کردن مراسلات اشخاص نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا کند.

ثبت نظر :