شکواییه افشاء مکالمات تلفنی توسط مامور مخابرات

در صورتی که مامور مخابرات مکالمات تلفنی اشخاص را افشاء نماید، مرتکب جرم شده و شاکی میتواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات وی را از دادگاه تقاضا نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32