شکواییه بازکردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست مراسلات اشخاص را مفتوح نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق علیه وی طرح شکایت نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :