شکواییه معدوم کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست اقدام به نابود یا معدوم کردن مراسلات و  نامه های اشخاص کند، مرتکب جرم شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری خواهد بود.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32