شکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست، نامه ها یا مراسلات اشخاص را توقیف نماید، مرتکب جرم شده و مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32