شکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

در صورتی که مامور پست، نامه ها یا مراسلات اشخاص را توقیف نماید، مرتکب جرم شده و مورد پیگرد قضایی قرار می گیرد.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :