دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (شورای حل اختلاف)

در صورتی که شخصی تمکن پرداخت محکوم به را نداشته باشد و مبلغ محکوم به تا بیست میلیون تومان باشد، می تواند به موجب نمونه دادخواست مذکور از شورای حل اختلاف، اعسار از پرداخت محکوم به را تقاضا نماید.

شرح درخواست اعسار از پرداخت محکوم به

 

 

1 – طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تادیه دیون خود نباشد .

2- مستثنیات دین نیز در همین قانون ذکر شده است که شامل مسکن محکوم علیه  ، لوازم ضروری زندگی ، آذوقه به قدر احتیاج ، تلفن مورد نیاز محکوم علیه و ... است .

تشخیص اعسار بر عهده دادگاه می باشد .

3- اعسار می تواند بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به باشد . محکوم به شامل جزای نقدی نیز می شود .

4- چنانچه شخصی ادعای اعسار نسبت به هزینه دادرسی را داشته باشد پس از اقامه دعوای خود ، باید دادخواست اعسار را نیز به صورت جداگانه بدهد تا پس از بررسی و حکم دادگاه به دعوای وی رسیدگی شود .

5- اما چنانچه مدعی اعسار نسبت به بدهی خود یا محکوم به ادعای اعسار داشته باشد می تواند درخواست خود را هم زمان با دفاعیات خود یا به صورت جداگانه به دادگاه ارائه دهد .

درخواست هم زمان در مواردی چون دعوای طلاق که از طرف مرد اقامه می شود و وی درخواست اعسار از پرداخت مهریه را می دهد امکان پذیر است . همچنین است اگر در دادگاه اقرار به بدهی خود داشته باشد و هم زمان بیان کند توانایی پرداخت آن را به صورت واحد و یکجا ندارد .  

اما در موارد دیگر پس از صدور رای محکوم علیه  می تواند درخواست اعسار را به دادگاه ارائه دهد .

6- مرجع رسیدگی به این درخواست می تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه باشد . چنانچه پرونده باید در شورا رسیدگی شود یا در شورا در حال رسیدگی باشد پرونده در آنجا مورد رسیدگی قرار می گیرد  ، همچنین اگر رای صادره از شورا باشد مرجع رسیدگی به اعسار نیز شورا است و اگر رای بدوی را دادگاه صادر کرده باشد یا پرونده در دادگاه در حال رسیدگی باشد یا باید دادگاه دعوای اصلی را رسیدگی کند ، مرجع رسیدگی همان دادگاه است .

7- خوانده در دعوای اعسار ، خواهان همان دعوایی است که ضمن آن دعوای اعسار نیز مطرح شده است و اگر دعوای اعسار بعد از صدور حکم مطرح شود محکوم له ، خوانده  می باشد .

8- مدارک مورد نیاز جهت اثبات این ادعا با توجه به قوانین مربوط  استشهادیه که به امضاء حداقل دو شاهد مرد برسد ، معرفی صورت اموال مدعی اعسار است .

مدعی اعسار باید کلیه اموال خود را معرفی کند و آنها را به دادگاه عرضه نماید .  

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی گواهان باید از زندگی و معیشت مدعی اعسار مطلع باشند .

گواهان باید برگه استشهادیه را امضاء کرده و مدعی اعسار باید آن را ضمیمه دادخواست اعسار نماید .

9- مدعی اعسار دادخواست خود را به علاوه مدارک به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک می دهد و دفتر آن را به مرجع صالح فرستاده و پس از تعیین وقت به دعوی رسیدگی می شود .

10- شهود باید در روز رسیدگی به دعوا در دادگاه حاضر شوند تا در صورت لزوم شهادت دهند . اگر دادگاه شهود را بخواهد و یک نفر از آنها یا هر دو غائب باشند دعوای اعسار رد می شود .  

11- دعوای اعسار غیر مالی است  .

دادگاه با بررسی مدارک و استعلام از مراجع ذی ربط و استماع گواهی شهود اقدام به صدور رای می نماید .

12- چنانچه دادگاه ادعای اعسار را قبول کند مدعی اعسارموقتا معاف از پرداخت هزینه دادرسی می شود و در مورد محکوم به نیز حکم به تقسیط آن می دهد .

13- باید توجه داشت اگر محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ، دعوای اعسار را اقامه کند بازداشت نمی شود ، مگر دعوای اعسار مسترد یا رد شود .

14- اگر محکوم علیه خارج از سی روز ادعای اعسار کند قابل بازداشت است مگر اینکه محکوم له به آزادی وی رضایت دهد یا محکوم علیه طبق تشخیص دادگاه وثیقه یا کفیل معتبر و معادل محکوم به ارائه دهد ، در این صورت چنانچه محکوم علیه بازداشت یاشد نیز آزاد می گردد .

15- بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه می تواند تقاضای تعدیل محکوم به را از دادگاه بخواهد البته برای درخواست این مطلب باید مدت معقول و مناسبی از صدور رای گذشته باشد و اوضاع و احوال اقتصادی جامعه بدتر شده باشد یا اوضاع مالی وی وخیم تر شده باشد .

این درخواست نامحدود است و محکوم علیه می تواند هر تعداد دفعه ای که بخواهد این درخواست را مطرح نماید ، اما باید مدت زمان مناسبی از درخواست قبلی گذشته باشد و شرایط ذکر شده محقق شده باشد .  

16- حال چنانچه محکوم علیه به جزای نقدی محکوم شده باشد و توان پرداخت آن را نداشته باشد در اینکه می توان درخواست اعسار داد یا نه نظر و رویه واحدی وجود ندارد .

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این مورد را از شمول خود مستثنی کرده است ، لذا نمی توان در اجرای این مورد به این قانون استناد کرد .

در مورد مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای اعسار در این مورد نیز نظر و رویه واحدی وجود ندارد .

اما طبق آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر گاه محکوم علیه درخصوص پرداخت حکم تقاضای مهلت نماید مرجع اجرا کننده حکم مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به وی می دهد . همچنین مرجع صادر کننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم  این مهلت را تا دو ماه دیگر تمدید نماید .

اما چنانچه محکوم علیه جزای نقدی پس از لازم الاجرا شدن حکم آن را نپردازد و اظهار کند که مالی ندارد و برای دادگاه نیز این امر روشن باشد طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود .

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

 

11 خرداد 1396
عبدالرضا جاودان

باسلام قاعدتا نیازی به دادخواست جدید جهت اعسار از پرداخت نفقه نمی باشد وحکم اعسار صادره را به اجرای احکام حقوقی به محض ابلاغ اجراییه ارایه نمایید واحد اجرا موظف به قبول بوده ودرصورت امتناع از پزیرش در فرجه یک ماهه پس ازابلاغ اجراییه.دادخواست اعسار مجزا تقدیم وحکم اعسار قبلی را ضمیمه دادخواست خود نموده ومنتظر رسیدگی وصدور حکم باشید پاسخ

8 اسفند 1395
محمدحسین احدی فرد

باسلام ودعای خیر،بنده ازبابت مهریه به پرداخت ۵۷عددسکهٔ تمام بهاردرحق زوجه محکوم ،وسپس باصدور حکم اعسار/تقسیط بایستی هرشش ماه یکعدد سکه پرداخت نمایم وحکم هم قطعیت یافته است جدیداًازبابت نفقه معوقه زوجه نیزکه سه سال است با استناد به حق حبس ازتمکین امتناع میکند به پرداخت دوازده میلیون تومان محکوم گردیده ام. چگونه وباچه اقدامی می توانم از حکم اعساری که در مورد مهریه ازدادگاه صادرشده درمورد حکم محکومیت نفقه معوقه که ازطرف شورای حل اختلاف صادرگردیده ومحکوم له هر دو پرونده زوجه می باشداستفاده نموده وازاجرای حکم نفقه جلوگیری نمایم آیا مجدداًبرای تقسیط حکم نفقه هم بایددادخواست اعساروتقاضای تقسیط به شورا بدهم لطفاًارشادوراهنمائی فرمائید. سپاسگزارم پاسخ

21 بهمن 1395
علی نجفی پور

پاسخ

ثبت نظر :