print-icon

دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

در صورتی که ولی بدون دلیل موجه از دادن اذن برای ازدواج دختر امتناع کند، دختر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق،  اجازه ازدواج را با شخص مورد نظر از دادگاه تقاضا نماید.

درخواست اجازه ازدواج

 

1 – در ماده 1043 قانون مدنی آمده است : " نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است ."  

2 – در ادامه ماده نیز آمده است : " هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط ودر این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اجازه از دادگاه ، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج نماید . "  

3 – همچنین در ماده 1044 قانون مدنی نیز آمده است : " در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید . "

4 -  چنانچه ملاحظه می شود برای ازدواج دختر ولی او باید اجازه این کار را بدهد .

5 – چنانچه ولی دختر از دادن اذن خودداری نماید دختر میتواند با مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه ازدواج ، اقدام به ازدواج و ثبت آن نماید .

5 – همچنین اگر ولی دختر حضور نداشته باشد و امکان گرفتن اجازه نیز از آنها نباشد باز هم دختر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد .

6 – در این شرایط دختر باید مدارک خود را به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تحویل دهد . همچنین وی می تواند شهادت شهود را یکی از دلایل  در خواست خود قرار دهد .

7 -  این دعوا غیر مالی بوده و در دادگاه خانواده رسیدگی می شود .

8 – دادگاه در جلسه رسیدگی به دلایل و مدارک طرفین توجه کرده و پس از بررسی آنها ، رای خود را صادر می نماید .

9 – خواهان که همان دختر است باید به صورت کامل فردی را که می خواهد با او ازدواج کند به دادگاه معرفی نماید . همچنین باید شرایطی را که برای ازدواج بینشان قرار داده اند را نیز بیان کند ، از جمله این شرایط مقدار مهریه ای است که بین دختر و مردی که می خواهد با وی ازدواج کند است .

10 – دختر می تواند شاهدانی را به دادگاه معرفی نماید که از وضعیت زندگی وی باخبر بوده و مردی را که دختر می خواهد با وی ازدواج کند را بشناسند و صحبتهای دختر را در ارتباط با مسائل عنوان شده تایید نمایند .

11 – چنانچه دادگاه حکم به اجازه ازدواج بدهد ، دختر می تواند با حکم دادگاه به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و اقدام به ثبت ازدواج خود نماید .

12 – لازم به ذکر است که مواردی که بیان شد در مورد دختر باکره است ، پس چنانچه دختری یک بار ازدواج کرده باشد برای بار بعد نیازی به اجازه ولی خود ندارد .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

ثبت نظر :