دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

در صورتی که ولی بدون دلیل موجه از دادن اذن برای ازدواج دختر امتناع کند، دختر می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق،  اجازه ازدواج را با شخص مورد نظر از دادگاه تقاضا نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32