قرارداد وقف

در صورتی که شخصی بخواهد ملک یا مال غیر منقول خود را وقف نماید، می تواند از نمونه قرارداد وقف فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :