قرارداد وکالت کاری در امور تجاری

در صورتی که شخصی بخواهد به دیگری در کلیه امور تجاری خود وکالت بدهد، می تواند از نمونه قرارداد وکالت فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :