قرارداد اجاره اماکن ورزشی

در صورتی که موجر یا مستاجر بخواهند در خصوص یک مکان ورزشی رابطه استیجاری بین خود ایجاد نمایند، می توانند از نمونه قرارداد اجاره فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :