قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

در صورتی که شرکتی قصد فروش خودرو های خود را  از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک داشته باشد به نحوی که تملیک خودرو پس از تسویه کامل بدهی (اجاره بها) مشتری صورت گیرد، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :