قرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول

در صورتی که طرفین قرارداد قصد خرید و فروش مال غیر منقول را در قالب اجاره به شرط تملیک، داشته باشند می توانند از نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک فوق استفاده کنند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :