قرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

 در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی بخواهد مال منقول خود را به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مشتری بفروشد به نحوی که بعد از تسویه کلیه بدهی های خریدار، تملیک انجام شود، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :