قرارداد استفاده از حق ارتفاق

در صورتی که شخصی بخواهد از حق ارتفاق در ملک دیگری استفاده نماید، می تواند از نمونه قرارداد استفاده از حق ارتفاق فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :