قرارداد برقراری حق انتفاع

در صورتی که شخصی بخواهد حق انتفاع ملکی را برای دیگری ایجاد کند، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :