قرارداد جعاله اعطایی

در صورتی که شخصی به منظور انجام عملی، قصد انعقاد عقد جعاله داشته باشد می تواند از نمونه قرارداد جعاله فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

11 خرداد 1396
بابک قربانی

قرارداد جعاله کارفرما و کارخانه در خصوص اسپری های صنعتی پاسخ

ثبت نظر :