قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

در صورتی که شرکتی تصمیم به اجرای اعمالی جهت پیگیری امور بانکی و سایر امور مرتبط جهت گشایش اعتبار اسنادی داشته باشد، می تواند از نمونه قرارداد جعاله فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :