قرارداد جعاله

در صورتی که شخصی جهت انجام اموری تصمیم به انعقاد عقدی با دیگری داشته باشد، می تواند از نمونه قرارداد جعاله فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :