قرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

در صورتی که شخصی جهت انجام رنگ آمیزی ساختمان با دیگری قصد انعقاد قراردادی داشته باشد، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :