قرارداد چاپ و نشر

در صورتی که مولف یا ناشری، برای چاپ و انتشار کتاب، قصد انعقاد عقدی داشته باشند، می توانند از نمونه قرارداد چاپ و نشر فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :