قرارداد حق ارتفاق

در صورتی که شخصی تصمیم بگیرد به نفع دیگری در ملک خود حقی ایجاد نماید، طرفین می توانند از نمونه قرارداد حق ارتفاق فوق استفاده کنند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :