قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

در صورتی که شخصی بخواهد استفاده از حق انتفاع ملکی را برای دیگری ایجاد نماید می تواند از نمونه قرارداد حق انتفاع فوق استفاده نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :