قرارداد حق انتفاع سکنی عمری

در صورتی که شخصی بخواهد، حق انتفاع از ملکی را تا پایان عمر منتفع، ایجاد نماید می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :