قرارداد عاریه

در صورتی که شخصی قصد عاریه ملکی به دیگری را دارد جهت انعقاد قرارداد می تواند به نمونه قرارداد عاریه فوق مراجعه نماید.

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :