2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

در صورتی که زوجه پس از طلاق خواستار استرداد جهیزیه خود باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق الزام زوج به استرداد جهیزیه و صدور قرار تامین خواسته را تقاضا نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32