print-icon

شکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

در صورتی که کارفرمایی از آزمایش کردن دستگاه ها، ماشین آلاتی که انجام آزمایش بر روی آنها ضروری است امتناع کند، مرتکب تخلف شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه مذکور علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

ثبت نظر :