شکواییه آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده

در صورتی که شخصی با مواد مسموم کننده، اقدام به آلوده کردن رودخانه کند، مرتکب جرم شده و شاکی می تواند به موجب نمونه شکواییه مذکور علیه وی شکایت نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32