فرم استشهادیه انحصار وراثت

در صورتی که شخصی نیاز به نمونه فرم استشهادیه انحصار وراثت داشته باشد، می‌تواند از این قسمت دانلود کند.

در صورتی که شخصی نیاز به نمونه فرم استشهادیه انحصار وراثت داشته باشد، می‌تواند از این قسمت دانلود کند.

حصر وراثت چیست؟

هر شخص متوفایی دارای وراثی است که باید تعداد آنها دقیقا مشخص شود. به عبارتی باید معلوم شود که چه کسانی از شخص متوفی ارث می‌برند. برای مشخص کردن تعداد دقیق وراث باید به دادگاه صالح مراجعه نمود. اشخاصی که می‌توانند چنین تقاضایی را از دادگاه کنند شامل 1: وراث 2: اشخاص ذینفع غیر از وراث می‌شوند. تقاضا برای مشخص کردن دقیق وراث تحت عنوان تصدیق انحصار وراثت آمده است. در نتیجه انحصار وراثت را  اینگونه می‌توان تعریف کرد: ( انجام دادن تشریفات قانونی و رسمی برای به رسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص متوفی)

دادگاه صالح برای صدور تصدیق انحصار وراثت

مطابق بند «ت» ماده 9 قانون شورای حل اختلاف 1394، صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورا است. مطابق این بند، ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت عملا نسخ شده است و بایستی به قواعد عمومی مراجعه کرد. در این خصوص دو قانون حاکم هستند؛ 1: قانون آیین دادرسی مدنی 2: قانون امور حسبی (ماده 163).

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی انحصار وراثت:

1: اصل و تصویر مصدق گواهی فوت 2:  اصل و تصویر مصدق عقدنامه 3: اصل و تصویر مصدق گواهی مالیات و دارایی 4: تصویر مصدق استشهاد محضری 5: اصل و تصویر مصدق شناسنامه متوفی و همسر وی 6: دادخواست گواهی انحصار وراثت 7: اصل و تصویر مصدق شناسنامه‌های وراث 8: اصل و تصویر مصدق کارت ملی

 

 

ثبت نظر :