شکواییه تحصیل مال از کرایه فیلم مستهجن

در صورتی که شخصی فیلم مستهجن کرایه دهد و از این طریق تحصیل مال نماید مرتکب جرم شده است، تحت پیگرد مقامات قضایی قرار می‌گیرد و به مجازات قانونی محکوم می‌گردد.

ثبت نظر :