پرونده تخریب و توهین

در صورتی که طفلی مرتکب تخریب اموال دیگری و یا توهین نسبت به دیگری شود، رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه اطفال بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر از جریان رسیدگی به این موضوع می‌توانید به نمونه پرونده فوق مراجعه کنید.

نتیجه:

قرار موقوفی تعقیب

موضوع اتهام: تخریب و توهین
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985843300611
شماره دادنامه: 8909975841201413
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: قرار موقوفی تعقیب

بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

پرونده در تاریخ89/11/20 در دادسرا به شماره کلاسه 300554 مطرح  شده که دادسرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه اطفال صادر نمود و مستنداً به استناد تبصره 3 ماده 3 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و به نظر دادستان رسید و موافقت شد. پرونده در تاریخ 89/11/21 توسط واحد ارجاع، به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد ارجاع شد و مدیر دفتر، پس از بررسی پرونده آن‌ را جهت تعیین وقت به منشی دفتر تحویل داد. منشی دفتر وقت رسیدگی را به طرفین صورت تلفنی ابلاغ نمود. در تاریخ 89/12/12 جلسه دادگاه برگزار شد. شاکی خصوصی در جلسه حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال داشته و متهم پرونده در جلسه حضور دارد. شاکی اعلام گذشت منجز و قطعی خود را به دلالت 2 برگ به پرونده به تاریخ 89/12/3 بیان نموده و دادگاه با توجه به قابل گذشت بودن بزه‌های منتسبه مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب مشتکی‌عنه را صادر نموده و اعلام داشته رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. برگ ابلاغیه به پیوست دادنامه در تاریخ 89/12/29  به شاکی آقای محمد ر ... ابلاغ و توسط مخاطب امضاء و در تاریخ 89/12/25 به برادر متهم آقای رسول ج ... ابلاغ قانونی شد و توسط برادر متهم امضاء گردید. 

در خصوص رسیدگی به اتهام آقای حسین ج.  دائر بر تخریب و توهین دادگاه با توجه به قابل گذشت بودن بزه‌های منتسبه با عنایت به گذشت قطعی و منجز شاکی پرونده با استناد به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب مشتکی‌عنه را صادر نموده و اعلام داشته رأی صادره حضوری است و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می‌باشد.

طبق بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب می‌شود. پرونده در دادسرا منجر به قرار عدم صلاحیت  به صلاحیت دادگاه اطفال شد. طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که جرائم اطفال مستقیماً یعنی بدون صدور کیفرخواست در دادگاه‌های مربوطه مطرح می‌گردد، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی توهین جرمی است قابل گذشت. در این رأی با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب با عنایت به بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و قابل گذشت بودن جرم تخریب و توهین در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، در پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32