print-icon

پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

در صورتی که شخصی در جریان تصادف رانندگی و به صورت غیرعمد موجب ورود صدمه بدنی به دیگری شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به موضوع علیه وی شکایت کیفری نماید.

نتیجه:

محکومیت به پرداخت دیه

موضوع اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی و انقلاب شعبه 102 جزایی بجنورد
شماره پرونده: 8909985842301148
شماره دادنامه: 9009975841200115
قاضی رسیدگی کننده: آقای اسکندر سلمان پور
نتیجه پرونده: محکومیت به پرداخت دیه

بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 87/2/31
مواد 294 ، 302 ، 481 ، 484 و 422 قانون مجازات اسلامی

در تاریخ 89/7/28 پرونده در دادسرا بررسی شد و منشی دفتر دادگاه در تاریخ 89/8/8 اخطاریه‌ای جهت حضور شاکی خانم زهرا خ. در تاریخ 89/8/11 در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه سوم دادیاری از طریق مامور ابلاغ، ابلاغ نمود و نسخه ثانی آن به دفتر اعاده گردید و درتاریخ 89/8/11 جلسه دادسرا تشکیل و شاکی اظهار داشت موتور سیکلت پس از تصادف فرار نموده و شاهدی نیز ندارم. در تاریخ 89/11/18 منشی دفتر دادسرا مجدداً خانم زهرا خ ... را جهت حضور در شعبه سوم دادسرا در تاریخ 89/11/24 احضار و خانم شاکی در وقت مقرر در جلسه دادسرا حضور یافتند و به پزشک قانونی مراجعه و نتیجه را به شعبه سوم دادسرا اعلام نمودند. دادسرا در تاریخ 89/11/30  در خصوص شکایت شاکی با توجه به محتویات پرونده و با توجه به اینکه هویت راکب موتورسیکلت مشخص نیست و اتهامی متوجه فرد یا افراد معینی نمی‌باشد با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادسرای کیفری قرار منع تعقیب صادر نمود و قابل اعتراض بودن قرار ظرف مدت 10 روز در خصوص جنبه خصوصی جرم موضوع مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایط نقلیه موتوری است، جبران خسارت از طریق صندوق خسارت، تامین گردد. در تاریخ 89/12/21 کیفرخواست از دفتر شعبه سوم دادسرای عمومی انقلاب به دفتر شعبه 102 جزایی بجنورد از طریق واحد ارجاع، ارجاع گردید. منشی دفتر در تاریخ 89/12/22 تعیین وقت نمود. در تاریخ 89/12/23 جلسه شعبه 102 جزایی تشکیل و نظر به بررسی جمیع اوراق پرونده و با توجه به درخواست شاکی و بزه دیده مبنی بر پرداخت دیه جراحت وارده ناشی از تصادف با موتورسیکلت متواری و عدم شناسایی آن از ناحیه نیروی انتظامی و دادسرا،  وقت رسیدگی جهت دعوت شاکی و نماینده صندوق بیمه تامین خسارت بدنی، تعیین شد. منشی دفتر شعبه 102 جزایی درتاریخ 89/12/26 اخطاریه‌ای جهت حضور شاکی خانم زهرا خ ... در جلسه مورخه 90/2/10 شعبه 102 جزایی بجنورد درساعت 10صبح از طریق مامور ابلاغ‌، ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر اعاده گردید و توسط مخاطب امضاء گردید. در تاریخ 90/1/28 اخطاریه‌ای جهت حضور نماینده صندوق بیمه جهت حضور در جلسه شعبه 102  جزایی مورخه 90/2/10 ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر اعاده شد. در تاریخ 90/2/10 جلسه شعبه 102 جزایی تشکیل شد و شاکی درجلسه حضور دارد و نماینده صندوق تامین خسارت‌های بدنی با وصف ابلاغ قانونی احضاریه، در جلسه حضور نیافته و لایحه‎ای ارسال نداشته. شاکی با ذکر دلیل بیان می‌دارد با توجه به گزارش مرجع انتظامی و توقیف موتور سیکلت به جای مانده از صحنه تصادف توسط پلیس و گواهی پزشکی قانونی، تقاضای محکومیت صندوق بیمه را دارد. دادگاه در تاریخ 90/2/19 در خصوص رسیدگی به درخواست خانم زهرا خ. به طرفیت از صندوق بیمه تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه صدمات وارده ناشی از تصادم با موتورسیکلت متواری از صحنه تصادف، دادگاه با توجه به شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، نتیجه تحقیقات مبسوط از دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و سایر تحقیقات معموله که حاکی از احراز تقصیر راکب موتورسوار ناشناس می‌باشد و اقدامات مرجع انتظامی در جهت شناسایی و دستگیری مقصر حادثه به نتیجه مثبتی منتهی نگردیده و نماینده قانونی صندوق بیمه با وصف ابلاغ قانونی احضاریه دفاع به‌عمل نیاورده دادگاه با توجه به ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 87/2/31 و مواد 294، 302، 481، 484 و 422 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومین صندوق بیمه تامین خسارت به پرداخت دیات ... در حق خانم شاکیه ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره غیابی بوده و ظرف10 روز قابل واخواهی نزد این شعبه می‌باشد و در صورت عدم واخواهی مستنداً به بند «د» ماده 232 آیین  دادرسی کیفری قطعی است. در تاریخ 90/2/24  ابلاغیه‌ای از طرف مدیر دفتر دادگاه به پیوست دادنامه به شاکی ابلاغ و توسط خود شاکی امضاء شد.

در خصوص رسیدگی به درخواست خانم زهرا خ. به طرفیت از صندوق بیمه تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه صدمات وارده ناشی از تصادم با موتورسیکلت متواری از صحنه تصادف، دادگاه با توجه به شکایت شاکی،گواهی پزشکی قانونی، نتیجه تحقیقات مبسوط از دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و سایر تحقیقات معموله که حاکی از احراز تقصیر راکب موتورسوار ناشناس می‌باشد و اقدامات مرجع انتظامی در جهت شناسایی و دستگیری مقصرحادثه به نتیجه مثبتی منتهی نگردیده و نماینده قانونی صندوق بیمه با وصف ابلاغ قانونی احضاریه دفاع به عمل نیاورده دادگاه با توجه به ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 87/2/31 و مواد 294 ، 302 ، 481 ، 484 و 422 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومین صندوق بیمه تامین خسارت به پرداخت دیات ... در حق خانم شاکیه ظرف مهلت دو سال از تاریخ  وقوع جرم صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره غیابی بوده و  ظرف 10 روز  قابل واخواهی نزد این شعبه می‌باشد و در صورت عدم واخواهی مستنداً به بند «د» ماده 232 آیین  دادرسی کیفری قطعی است.

با توجه به ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ، چون موتورسیکلت بیمه بوده، اداره بیمه محکوم به دیه طبق مواد 294 ،302 ، 481 ، 484 و 422 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و نیز طبق ماده 313 قانون مجازات اسلامی، دیه عمد و شبه عمد بر عهده جانی است. لیکن اگر فرار کند، از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشت، از بستگان او گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت‌المال داده می‌شود. در مورد ذکر شده حتی اگر موتورسیکلت بر جای مانده بیمه هم نبود، دادگاه با استناد به ماده 313 قانون مجازات اسلامی ( نباید خون مسلمانی هدر رود ) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شد. چون راننده فرار کرده بود.