فرم اظهارنامه

در صورتی که شخصی قصد داشته باشد که حق خود را به صورت رسمی مطالبه کند، می‌تواند از نمونه فرم اظهارنامه فوق استفاده کند.

در صورتی که شخصی قصد داشته باشد که حق خود را به صورت رسمی مطالبه کند، می‌تواند از نمونه فرم اظهارنامه فوق استفاده کند.

اظهارنامه سندی است عادی که خواهان در مرحله اولیه، درخواست خود را در قالب آن از خوانده مطالبه می‌کند.  اظهارنامه در سه نسخه تهیه می‌شود. پس از ثبت و ابلاغ اظهارنامه، مخاطب هیچ‌گونه اجباری در پاسخ دادن آن ندارد و همچنین ضمانت اجرایی هم برای آن وجود ندارد. ولی در صورتی که خوانده به اظهارنامه پاسخ بدهد، ممکن است به چیزی اقرار کند که به نفع خواهان باشد. همچنین خواهان به هدف خود که ابلاغ است می‌رسد.

برای مطالعه بیشتر در خصوص اظهارنامه می‌توانید به یادداشت (آیا درباره اظهارنامه همه چیز را می‌دانید؟) مراجعه کنید.

8 آذر 1396
مهدی شربتی

نمونه فرم اظهارنامه حقوقی پاسخ

21 آبان 1396
مهرداد بهرامي

اخطار قانوني جهت وصول اقساط معوقه پاسخ

ثبت نظر :