پرونده مطالبه طلب

در صورتی که به موجب قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از پرداخت امتناع نماید، شخص متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از فرایند رسیدگی جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود