پرونده مطالبه خسارت

در صورتی که شخصی به دلیل تبرئه شدن در دعوایی که علیه او مطرح شده است، قصد مطالبه خسارت از شاکی را داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در دادگاه‌ها آگاهی یابد.

نتیجه:

رد دعوای خواهان

موضوع خواسته: مطالبه خسارت
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600243
شماره دادنامه: 9009975859600271
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: ردّ دعوای خواهان

ماده 1257 قانون مدنی

شرح دادخواست:


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به استحضار عالی می‌رساند حسب حکم صادره و با توجه به ورود خسارت زیادی که هم از بابت فوت وقت و تلف شدن گوسفندان و عدم کاشت و  برداشت به من  وارد شده و هزینه ایاب و ذهاب و از کارافتادگی، تقاضای تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم به ستون خواسته را دارم.  •  جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم


به تاریخ 90/4/29 جلسه اول دادرسی تشکیل، خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند. خواهان بیان می‌دارد خواسته‌ام به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. آقای حسن الف... در دادسرا علیه من مبنی برضرب و جرح شکایت نموده که به موجب دادنامه پیوستی، حکم برائت من صادرشده. با توجه به اینکه آقای حسن الف... بدون جهت علیه من شکایت کرده  و به خاطر شکایت ایشان به دادگاه و دادسرا می‌آمدم، چون فصل زمستان بود، گوسفندانم همان موقع زایمان کرده بودند. حدود 60 تا 70 بره و بزغاله تلف شدند. به من خسارت وارد آمده؛ لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت به ستون خواسته را دارم.


ـ دادگاه خطاب به خواهان، آیا در تلف شدن گوسفندان مباشرت داشته‌اید؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد خوانده مباشرت نداشته است.


ـ خطاب به خوانده، خواسته خواهان تفهیم شد، چه می‌گویید؟


ـ آقای حسین الف... اظهار می‌دارد آقای علی اصغر یـ ... به خرمن من گوسفند رها می‌کرد. من بعد از جر و بحث کردن با او، او با چوب دست مرا شکست و من علیه او در دادگاه شکایت کردم. ولی چون شاهد نداشتم تبرئه شد. در مورد گوسفندانش دروغ می‌گوید. گوسفندانش نمُرده‌‌اند.

در خصوص دعوای آقای علی اصغر یـ ...فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن الف... فرزند علی به خواسته مطالبه خسارت وارده بابت برائت پرونده کلاسه 8900138 شعبه 101جزایی جاجرم مقوّم به سه میلیون تومان با هزینه کارشناسی و دادرسی بدین شرح که خواهان به موجب صورت‌جلسه مورخه 90/4/29 اظهار داشته که آقای حسن الف... در دادسرا علیه وی دائر به ضرب و جرح عمدی شکایت نموده بود و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به موجب دادنامه‌های پیوستی (دادنامه‌های شماره 8909975859901029 ـ89/12/11 و دادنامه 890997585899015  ـ 89/12/28) حکم به برائت آقای علی اصغر یـ ... صادر شده و با توجه به اینکه آقای حسن الف... بدون جهت علیه او شکایت نموده و به خاطر آن به دادسرا و دادگاه آمده، چون زمستان بوده و گوسفندان خواهان زایمان کرده بودند و به همین جهت که هنگام زایمان حضور نداشته، حدود 60 تا 70 راس بره و  بزغاله تلف شده‌اند. لذا صدور حکم به ستون خواسته را دارد. خواهان اظهار داشته آقای علی اصغر یـ ... به خرمن من گوسفند رها کرده بود. گفتم چرا خرمن مرا چرانده‌ای؟ بعد او با چوب مرا زد و من دستم را جلو بردم که به  سرم نخورد و چوب به دستم خورد و دست چپم شکست. من در دادگاه شکایت کردم ولی چون شاهد نداشتم او تبرئه شد و در مورد گوسفندانش هم دروغ می‌گوید. گوسفندانش نمرده‌اند. با عنایت به اینکه اولاً خواهان هیچ دلیلی مبنی بر اینکه گوسفندان او تلف شده باشند ارائه ننموده و در مورد تعداد گوسفندان اظهار داشته حدود 60 تا 70 رأی گوسفند و تعداد را به صورت جذمی اعلام ننموده؛ ثانیاً خواهان هیچ دلیلی مبنی بر اینکه خوانده به مباشرت یا به تسبیب نقشی در تلف شدن گوسفندانش داشته باشد ارائه ننموده است. به فرض اینکه خواهان جهت دفاع در قبال شکایت مطروحه به دادگاه و دادسرا مراجعه نموده باشد، باید جهت تامین امنیت اموال و گوسفندانش تمهیدات لازم را فراهم می‌نمود و به فرض صحت ادعای خواهان نیز، در این خصوص مسئولیتی متوجه خوانده نمی‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ  دعوای خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای جعفری 90/4/30)

 طبق ماده 1257 قانون مدنی هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود، محتاج  به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست. در این پرونده خواهان مدعی است خوانده به او خسارت وارد کرده. باید ثابت کند که خوانده یا با مباشرت یا با تسبیب مبادرت به خسارت به اموال و گوسفندان او نموده؛ خواهان در اینجا هیچ دلیلی به دادگاه ارائه ننموده و در مورد تسبیب طبق ماده 318 قانون مجازات اسلامی، تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن و یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند، به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32