پرونده نصب قیم

 در صورتی که قصد تعیین قیم برای اشخاصی را دارید که به موجب قانون بایستی برای آنها قیم نصب شود، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست نصب قیم در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب نمایید. 

نتیجه:

نصب خواهان به عنوان قیم

موضوعات مرتبط

موضوع خواسته: نصب قیم
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985856050002
شماره دادنامه: 9009975859600038
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: نصب خواهان به عنوان قیم

مواد 1218 و 1222 قانون مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً با ارسال پرونده 900002 سرپرستی راجع به فوت مرحوم اسماعیل ع... و با داشتن سه فرزند صغیر به نام‌های: پریسا ع...، حسین ع...، سهیلاع... و نبودن ولی قهری، بدین منظور خانم معصومه ن... فرزند خواجه را به عنوان قیم و سرپرست صغار فوق پیشنهاد می‌گردد. 

در خصوص پیشنهاد دادستان محترم جاجرم دائر بر نصب خانم معصومه ن... فرزند خواجه به عنوان قیم صغار مرحوم اسماعیل ع... دادگاه با توجه به محتویات پرونده، احراز صلاحیت قیم پیشنهادی به استناد مادتین 1218 و 1222 قانون مدنی خانم معصومه ن... فرزند خواجه را به عنوان قیم صغار: پریسا ع... متولد 1380، حسین ع... متولد 1378، سهیلا ع... متولد 1376 منصوب می‌نماید تا با رعایت موازین شرعی و قانونی و قبطه مصلحت صغیر به وظایف خود عمل نماید. (آقای وحیدی 29/1/90)

با عنایت به ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص زیر قیّم منصوب می‌شود: 1-صغاری که ولیّ خاص ندارد. 2- برای مجانین و اشخاص غیررشیدی که به جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد  3-برای مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص ندارند. در پرونده مذکور چون صغار ولی خاص یعنی پدر و جدّ پدری ندارند، طبق قانون مدنی برای آنها قیمی نصب می‌شود که با پیشنهاد دادستان به دادگاه و احراز صلاحیت قیم، دادگاه قیم را به سمت قیمومت منصوب می‌کند.