پرونده تقسیم ماترک

در صورتی که در باب تقسیم ماترک بین ورثه اختلافی پیش آید طرفین می توانند با رجوع به نمونه پرونده فوق از جریان رسیدگی و جزئیات آن اطلاع یابند.

نتیجه:

قرار رد دعوی

موضوع خواسته: تقسیم ما تَرَک
نام مجتمع قضایی و شعبه : دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600116
شماره دادنامه: 9009975859600225
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: قرار رد دعوی

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


با سلام و احترام، اینجانب خواهان فوق از ورّاث حین الفوت مرحوم آقای علی اکبر س... می باشم. حق مسلّم من در ملک پدری با توجه به قانون و  شرع محرز است. تقاضای تشکیل جلسه به ستون خواسته را دارم.


 جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ 90/2/25 در وقت مقرر پرونده کلاسه فوق تحت نظراست، خواهان در جلسه حضور دارد. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور ندارند. خواهان بیان می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. یک باب منزل مسکونی کلنگی ارثیه پدریم مرحوم علی اکبر س... به من به ارث رسیده که درجاجرم ـ خیابان 15 خردادمی باشد. تقاضای تقسیم ملک بین ورثه را دارم.


ـ خطاب به خواهان: چه مدرکی دالّ بر مالکیت پدرخود در خانه دارید؟


ـ خواهان بیان می دارد ملک از قدیم در تصرف پدرم بود و منزل کلنگی و قدیمی است و مدرکی دردست  من نیست.


ـ دادگاه بیان می دارد با توجه به اینکه ملک از قدیم تحت تصرف چه کسی بوده، نیاز به تحقیق محلی بوده و اینکه اشخاص ثالث نسبت به ملک مورد تقاضای تقسیم، ادعایی دارند یا خیر، نیاز به تحقیق محلی است. دادگاه مستنداً به مواد 248 و 249 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معاینه محلی صادر می نماید. پس از معاینه و کروکی ملک با  تعیین حدود اربعه و مساحت دقیق آن، از شهود و مطلعین و  اهل محل تحقیق شود که ملک از قدیم در تصرف چه کسی بوده و اکنون در تصرف چه کسی است و تحقیق شود اشخاص ثالث نسبت به ملک ادعایی دارند یا خیر.


 قرار کارشناسی 


دادگاه قرار معاینه محل و تحقیقات محلی صادر نمود که با تعیین حدود اربعه و کروکی ملک و اینکه ملک از قدیم در تصرف چه کسی بوده و حال در تصرف کیست و آیا اشخاص ثالث نسبت به آن ادعایی دارند یا خیر؟


 خلاصه جلسه دوم دادرسی 


 به تاریخ 90/3/8  دروقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شعبه اول جاجرم تشکیل است. خواهان آقای برات س... در جلسه حاضر است و خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه حضور ندارند . در تاریخ 90/3/8 مدیر دفتر شعبه جهت اجرای قرار معاینه محلی در معیت خواهان آقای برات س... و احدی از خواندگان به نام غلامعلی س... به محل عزیمت نموده که پس از بررسی ملک مورد نظر خواهان اظهار می دارد این ملک ارثه پدریمان است که باید قانوناً تقسیم شود. خواهان اظهار می دارد من زمین خانه را طبق قولنامه عادی از پدرم در سال 79 خریداری کرده ام.


آقای غلامعلی س... اظهار می دارد من طبق قولنامه  60/1/15 زمین را خریدم و آنرا کوبیدم و خانه ساختم. از شاهدان تحقیق کنید.


مادر خواهان و خوانده خانم زهرا گ... اظهار می دارد من کاغذ دارم که از زمین سهم دارم که کاغذ در دست خانم آقای برات ... است. سی سال است که شوهرم برای من و پسرم غلامعلی امضا نموده و به ما داده است و شهود نیز داریم و شهرداری نیز پروانه ساخت را داده که پسرم غلامعلی آن را ساخته.


آقای قربان س... یکی دیگر از خواندگان اظهار می دارد من  پشت این زمین خانه درست کردم و این زمین از پدرم می باشد و قانون خودش تقسیم کند.


اظهارات گواه 


1- آقای غلام م... فرزند حیدر 68 ساله شغل کارگر اهل جاجرم بیان می دارد زمین از پدر خواهان و خوانده می باشد و از تقسیم آن خبری ندارم و کسی دیگر نسبت  به  زمین مالکیتی ندارد.


2- آقای محمد ک... فرزند امیرخان 21 ساله کارگر اهل جاجرم بیان می دارد ملک از قدیم در تصرف مرحوم علی اکبر س... پدرخواهان بوده، حدود یک سال است که آقای غلامعلی س... آن را  ساخته و کس دیگری نسبت  به  آن مالکیت ندارد.


3-  محمدرضا ص... فرزند علی 70 ساله بازنشسته  بیان می دارد این زمین مال مرحوم علی اکبر است. بعد از آن آنرا  به بچه هایش داد. از تقسیم آن خبر ندارم و کس دیگری نسبت به این ملک مالکیت ندارد .


   خلاصه جلسه سوم دادرسی 


 به تاریخ 90/3/18  در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم  تشکیل است، نظر به اینکه یکی از ورّاث به نام آقای غلامعلی س...اظهار داشته طبق قولنامه مورخه  60/1/15 یک باب منزل مسکونی مورد ادعای خواهان را از مورث مرحوم علی اکبر س... خریداری کرده است.


جلسه چهارم دادرسی 


به تاریخ 90/3/29 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل؛ خواهان در جلسه حضور دارد. یکی از خواندگان بنام آقای غلامعلی س... در جلسه حضور دارد و  آقای قربان س... و خانم زهرا گ... در جلسه حضور ندارند. خطاب به طرفین: آقای برات س... و غلامعلی س...: در مورد اسناد ضمیمه شده به پرونده به تاریخ 79/7/26 و 60/1/15  توضیح دهید ؟


ـ آقای غلامعلی س... اظهار می دارد من به موجب سند عادی مورخه  60/1/15 قسمتی از ملک را از مرحوم پدرم در زمان حیاتش خریداری کرده ام و بقیه آن در دست بقیه ورثه  می باشد و قولنامه برادرم برات  را قبول ندارم.


ـ آقای برات س... اظهار می دارد من قولنامه برادرم غلامعلی را قبول دارم. ولی من قسمت دیگر ملک را خریده ام.


ـ آقای غلامعلی س... اظهار می دارد اگر قولنامه آقای برات س ... مربوط به قسمت دیگر ملک باشد و شامل قولنامه من نشود ، نسبت به آن اعتراضی ندام و  قبول دارم.


ـ خطاب به طرفین: آیا جز آنچه که شامل قولنامه است زمین دیگری باقی می ماند یا خیر؟


ـ طرفین اظهار می دارند کلّ زمین شامل همین دو قولنامه است و یک قولنامه دیگر که به موجب آن مرحوم پدرمان قسمت دیگری از زمین  را به قربان س... داده است و زمان دیگری باقی نمی ماند.

در خصوص دعوای آقای برات س... فرزند علی اکبر به طرفیت خواندگان: 1- غلامعلی س... 2- قربان س... فرزندان مرحوم علی اکبر س... و 3- خانم زهرا گ ... فرزند غلام به خواسته تقسیم ماترک پدری عبارتست از یک باب منزل کلنگی واقع درخیابان 15 خرداد جاجرم ـ پلاک6، نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان و خوانده به موجب صورتجلسه مورخه 90/3/29 مرحوم علی اکبر س... در زمان حیات ملک  را به موجب مبایعه نامه های عادی به فرزندانش فروخته و زمین دیگری باقی نمانده، لذا  با عنایت به مراتب فوق دعوای خواهان مبنی بر تقسیم ملک تحت عنوان تقسیم ماترک منطبق بر قانون نبوده و قابل استماع نمی باشد. دادگاه مستنداً به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان خراسان شمالی می باشد.  


(آقای جعفری 90/3/30)

یکی از شرایط اقامه دعوی وجود موضوع و یا مالی است که شخص به خاطر آن اقامه دعوی می کند. در پرونده مورد بررسی یکی از شروط اقامه دعوی وجود ندارد که دادگاه قرار ردّ دعوی و یا قرار عدم استماع صادر می کند. در پرونده ذکر شده چون وارث قبلاً زمینش را به مورثان فروخته و طبق رأی دادگاه محترم دیگر زمینی باقی نمی‌ماند که تقسیم گردد. دادگاه قرار عدم استماع دعوی را با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32