پرونده الزام به تخلیه مغازه (تجدیدنظر)

در صورتی که در روابط موجر و مستأجر، پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر از تخلیه عین مال الاجاره امتناع کند، موجر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الزام به تخلیه عین مستأجره را از دادگاه تقاضا کند.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود