پرونده رفع تصرف عدوانی

در صورتی که شخصی مدعی تصرف عدوانی دیگری بر اموال خود است می تواند با مراجعه به نمونه پرونده رفع تصرف عدوانی اطلاعات لازم را درباره این موضوع و شرایط آن به دست آورد.

نتیجه:

رد دعوی

موضوع خواسته: رفع تصرف عدوانی
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده : 9009985859600178
شماره دادنامه : 900997585960036
قاضی رسیدگی کننده : آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده : رد دعوی

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست


ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به‌ استحضار می رساند اینجانب خواهان فوق سهم آب و اراضی من غیر حق در تصرف خواندگان قرار گرفته. تقاضای تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم  به  ستون خواسته  را دارم. اراضی دست خودم است ولی آب را غاصبانه گرفته اند و به موجب مطالب مندرج در حکم  پیوست در پرونده مذکور استنادی حقانیت من محرز است و ملک مورد نظر از سالیان سال دست خودم بوده. ولی از حدود دو سال است که آب را نداده اند و غاصبانه در ید  دارند و مرا از حق خود محروم کرده اند . تقاضای محکومیت خواندگان  را دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ90/4/1 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان آقای محمد علی ن... و خواندگان آقایان عباس ع... و علی ن... در جلسه حضور دارند. خطاب به خواهان: خواسته خود  را بیان کنید ؟


ـ خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی می باشد. من مقدار یک  شبانه روز از چاه مشاع مسلم بن عقیل سهم دارم که 10 نفرشریک هستیم. 9 نفر دیگر از جمله آقای علی ع... آب خودشان را به آقای عباس ن... اجاره داده اند ولی من اجاره ندادم. اراضی اکنون در تصرف خودم هست. ولی آب من  را آقای عباس ن... می گیرد و به من  نمی دهد. لذا تقاضای صدور حکم به  شرح متن دادخواست تقدیمی را دارم.


ـ خطاب به خواندگان : خواسته خواهان تفهیم شد. چه می گویید ؟


ـ آقای علی ع... اظهار می دارد من ملک خودم را به آقای سیدعلی ف... اجاره داده ام و  به ملک خواهان هم کاری ندارم و هیچ  تصرفی ندارم و به من مربوط نیست.


ـ آقای عباس ن... اظهار می دارد در چاه، موتور هست. حدود چهار سال قبل از آن خراب بود. بعد نه نفر از مالکین که یکی از آنها آقای علی ن... است، قرارداد نوشتیم تا قضیه چاه را روشن کنیم و هزینه های آن را بدهند. مدت یک سال چاه را درست کردیم و به آقای محمدعلی ن... گفتم بیا آب  را در نوبت خودت بگیر. ایشان یک نوبت آب گرفت و بعد از آن آب را علیرغم اینکه گفتیم، نگرفت و گفت  من نه آب می گیرم و نه هزینه می دهم و بعد از آن یک بار موتور چاه شکست و یک  بار وسایل آن به سرقت رفت و یک  بار هم تعمیر کردیم و  اکنون دوباره خریده ایم. با این حال، موتور راه انداخته نشد و از سه سال قبل تا کنون  موتور خاموش است. چطور موتوری که  روشن نیست من آب آن  را تصرف کرده ام؟


ـ خطاب به خواهان، اظهارات خواندگان تفهیم  شد. چه می گویید ؟


ـ خواهان اظهار می دارد قبول دارم که مدت سه سال است موتور چاه  خاموش شده. ولی چند سال قبل حدود یک سال موتور را  روشن کرده  بودند . ولی آب را به من ندادند. موتور شکسته  بود. ما موتور سالم تحویل دادیم. آقای عباس ن... اظهار می دارد اکنون موتور را درست کرده ایم. ولی بخاطر اینکه هماهنگ نیست، روشن نشده آقای محمدعلی ن... برود و موتور را روشن کند و آبش را هم بگیرد. من نسبت  به آن ادعایی ندارم. باید هزینه های تعمیر را پرداخت کند. 

در خصوص دعوای آقای محمدعلی ن... فرزند اسماعیل به طرفیت خواندگان:1- علی ع...فرزند حسین 2- عباس ن... فرزند عندلیب به خواسته رفع تصرف از مقدار یک شبانه روز آب موتور چاه مسلم بن عقیل واقع در خراشاه به شرح متن دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواندگان به موجب صورتجلسه مورخه 90/4/1 اظهار داشته اند نسبت به سهم خواهان از چاه موضوع پرونده ادعایی ندارند و متصرف نمی باشند و آقای عباس ن... اظهار داشته موتور از سه سال پیش تا کنون خاموش است و خواهان خودش برود و موتور را روشن کند و آبش را بگیرد و خواهان به میزان یک سهم از چاه مسلم بن عقیل ادعایی ندارند. ثانیاً  خواندگان سهم خواهان از چاه مورد ادعا  را تصرف ننموده اند. بنابر این دعوای خواهان به کیفیت مطروحه و در شرایط فعلی قابل استماع نبوده و منطبق بر قانون نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.


(آقای جعفری 90/4/8)

در پرونده مذکور چون خواندگان هیچ ادعایی نسبت به موضوع پرونده (چاه ) ندارند و خواندگان سهم خواهان را از چاه مورد ادعا تصرف ننموده اند، بنابراین دعوی خواهان قابل استماع نبوده و منطبق بر قانون نیست و  دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر نموده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32