پرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

در صورتی که هر یک از مالکین ملک مشاع قصد افراز آن را داشته باشد، بدون وجود اختلاف در مالکیت اصلی با سایر شرکا، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این دعاوی خواسته خود را در مراجع قضایی مطرح نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود