print-icon

پرونده اصلاح گواهی حصر وراثت

در صورتی که شخص ذینفعی خواهان اصلاح در گواهی حصر وراثت است، می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق اطلاعات کافی درباره نحوه رسیدگی به این موضوع از طرح دعوا تا صدور رأی در مراجع صالح به دست آورد.

نتیجه:

صدور قرار رد دعوا

موضوع خواسته: اصلاح گواهی حصر وراثت
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 9009985859600224
شماره دادنامه: 9009975859600373
قاضی رسیدگی کننده: آقای جواد جعفری
نتیجه پرونده: رد دعوی

ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شرح دادخواست 


ریاست محترم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان جاجرم:


احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب متوجه شدم که همسر من صیغه‌ای بوده. طی پرونده گواهی حصر وراثت نام من در ردیف وراث قید شده، بدون اینکه من از ورثه او باشم. لذا تقاضای تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم به شرح متن دادخواست را دارم.


جلسه اول دادرسی (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم )


به تاریخ90/4/20 در وقت مقرر جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. خواهان در جلسه حاضر است و خواندگان به نام‌های: 1- محمداسماعیل ش... 2- صدر یـ...3- امید ب... 4- تکتم ب... 5- محمدرضا ش... 6- رضا و... 7- فرخنده و... 8-مریم و... علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه حضور ندارند. خطاب به خواهان، خواسته خود را بیان کنید؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد خواسته‌ام به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. بدین شرح که خانم بدر ش... فرزند اسماعیل در عقد موقت اینجانب بوده که در مورخه 84/4/2 فوت نموده و آقای محمداسماعیل ش... برای وی از دادگاه گواهی حصر وراثت گرفته و نام من را هم در گواهی در ردیف پنجم به عنوان وارث ذکر کرده. در حالی که نامبرده همسر دائمی من نبوده و به جهت موقت بودن عقد، من وارث نیستم. بنابراین تقاضای اصلاح گواهی حصر وراثت و خروج نامم از وراث مرحومه بدر ش... را دارم.


ـ خطاب به خواهان، چه مدرک و دلیلی دائر بر اثبات  ادعای خود دارید؟ خانم بدر ش... برای چه مدت در عقد شما بوده‌اند؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد در سال 1375 فکر کنم بُرج 6 یا 7 بود که یک روحانی برای ما صیغه موقت خواند. نمی‌دانم دائم خواند یا غیردائم. ولی به من گفت موقت خوانده. من برای اثبات ادعایم فقط یک شاهد دارم به نام آقای امیر یـ... که به طور دقیق مطلع است.


ـ خطاب به خواهان، آیا  صیغه‌نامه یا عقدنامه‌ای نوشته شد؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد من هیچ صیغه‌نامه‌ای را امضاء نکرده‌ام و نمی‌دانم.


ـ خطاب به خواهان، می‌توانید شاهد خود را حاضر کنید؟


ـ خواهان اظهار می‌دارد بله.


خلاصه جلسه دوم دادرسی


 به تاریخ 90/5/1 خواهان در جلسه حضور دارد. از خواندگان محمداسماعیل ش.... در جلسه حضور دارد. بقیه خواندگان در جلسه حضور ندارند. خطاب به خواهان شهود خود را در جلسه حاضر نموده‌اید؟ که خواهان اظهار داشته بله. آقای رضا و...(یکی دیگر از خواندگان) وارد جلسه شد. پس از استماع اظهارات گواه، خطاب به آقای رضا و... اظهارات گواه تفهیم شد. چه می‌گویید؟


ـ آقای رضا و... اظهار می‌دارد مادرم حدود 9 سال با آقای غلامعلی ب... زندگی می‌کرد و این بدین معنی است که عقد آنها  دائم بوده؛ من ادعای آقای غلامعلی را قبول ندارم.


اظهارات گواه 


گواه: آقای امیر یـ... فرزند محمدعلی متولد 1327 شغل کشاورز موضوع گواهی به شما تفهیم شد.چه می‌گویید؟


ـ آقای امیر یـ... اظهار می‌دارد روحانی که ایشان را عقد کرده بود، فوت نموده. نمی‌دانم آن کس روحانی بود یا نه. ولی لباس روحانیت نداشت. آن شخص عقد محرمیت بین غلامعلی و مرحوم بدر ش... را خواند و یک چیز هم نوشت. نمی‌دانم در دست چه کسی است. احتمال می‌دهم در دست مرحوم بدر ش... بوده باشد. آقای امیر یـ... اظهار می‌دارد آن شخص روحانی صیغه عقد را خواند و گفت شما محرم هستید ولی حرفی از مدت نزد. 

در خصوص دعوی آقای غلامعلی ب... فرزند بابامحمد به طرفیت خواندگان :1- محمداسماعیل ش... فرزند برات 2- صدر یـ... فرزندمحمد 3-امید ب...فرزند غلامعلی 4- تکتم ب... فرزند غلامعلی  5- محمدرضا ش... فرزند علی اکبر 6- رضا و... فرزند علی اکبر  7- فرخنده 8- زهرا 9- مریم همگی فرزندان علی اکبر ب خواسته اصلاح گواهی حصر وراثت مرحومه بدر ش... فرزند محمداسماعیل با حذف نام خواهان از گواهی حصر وراثت، بدین شرح که خواهان به موجب صورت‌جلسه مورخه 90/4/20 اظهار داشته خانم بدر ش... در عقد موقت اینجانب بود که مورخه 84/4/2 فوت نموده و آقای محمد اسماعیل ش... برای وی از دادگاه گواهی حصر وراثت گرفته و نام من را هم در گواهی حصر وراثت  به عنوان وراث او ذکر کرده. در حالی که نامبرده همسر دائمی من نبوده و به جهت موقت بودن عقد من وارث نیستم. بنابراین به ستون خواسته  تقاضای اصلاح گواهی حصر وراثت و خروج نامم از وراث مرحومه بدر ش... را دارم. خواهان در خصوص تاریخ عقد و مدت عقد موقت و اینکه از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده اظهار داشته در سال 1375 فکر کنم بُرج 6 یا 7 بود که یک روحانی برای ما صیغه عقد موقت خواند. ولی مدت آن را نمی‌دانم. در این مورد روحانی به من چیزی نگفت. نمی‌دانم صیغه دائم خواند یا غیر آن. ولی به من گفت صیغه موقت خوانده. من برای اثبات ادعایم یک شاهد دارم به نام آقای امیر یـ... و تقاضای تحقیق از شاهد را نموده است و  در این مورد که روحانی عاقد چه کسی بوده، اظهار داشته مشخصات او را نمی‌داند و در مورد اینکه آیا سند نوشته شده یا خیر اظهار داشته من هیچ صیغه نامه‌ای را امضاء نکرده‌ام و نمی‌دانم که چیزی نوشته شد یا خیر. دادگاه در خصوص موضوع  از گواه آقای امیر یـ... تحقیق نموده که خلاصه اظهارات او این است که یک شخص در روستای خراشاه که نمی‌داند روحانی بوده یا خیر و مشخصات او را نیز نمی‌داند، عقد محرمیت آقای غلامعلی ب... و مرحومه بدر ش... را خوانده و یک سند هم نوشته که یادش نیست آن سند را داده است یا خیر و احتمال دارد که سند در دست مرحومه بدر ش... باشد و عاقد بعد از خواندن صیغه عقد به آنها گفته شما زن و شوهر هستید و حرفی از مدت نزده است. او نشنیده که بگوید عقد موقت است. بعد از آن طبق گفته خواهان 9 سال با هم زندگی کرده و دو بچه به نام‌های امیر و تکتم دارند و مهریه مبلغ 20.000 تومان بود و در خصوص اینکه خواهان تحت چه عنوانی خواستگاری کرده، آقای یزدانی گفته که آقای غلامعلی ب... از مرحومه بدر ش... به عنوان همسر دائم خود خواستگاری کرده و برای عقد دائم نزد عاقد رفته‌اند و در خصوص اینکه چه صیغه‌ای خوانده است، به گواه چیزی نگفته؛ با عنایت به مراتب فوق اولاً دعوی خواهان جذمی نبوده و خودش نمی‌داند که دقیقاً عقد موقت خوانده شد یا دائم و مدت آن را نیز نمی‌داند و مدرکی نیز بر اثبات ادعا ارائه ننموده است. ثانیاً با توجه به اینکه خواهان سند رسمی یا دادنامه قطعی مبنی بر اینکه عقد خواهان با مرحومه بدر ش... عقد موقت بوده، ارائه ننموده. ابتدائاً لازم است با طرح دعوی راجع به اصل نکاح در مورد اصل نکاح و  نوع عقد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود و سپس در صورت اثبات ادعا در خصوص اصلاح گواهی حصر وراثت، طرح دعوی گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و در شرایط فعلی منطبق بر قانون نبوده و قابل استماع نمی‌باشد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد. (آقای جعفری)

طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اگر جذمی نباشد بلکه ظنی و احتمالی باشد، با استناد به ماده 89  و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد  دعوی صادر می‌شود در پرونده مورد بررسی خواهان خودش نمی‌داند که عقد موقت بوده یا دائم و هیچ دلیل و سندی مبنی بر اینکه چه نوع عقدی با همسرش داشته ارائه ننموده. لذا دعوی منطبق بر قانون نبوده و قابل استماع  نمی‌باشد.