print-icon

پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

در صورتی که زوجه متقاضی استرداد جهیزیه و اجرای حکم آن باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را برای اقدام به طرح دعوا در این خصوص به دست آورد.

نتیجه:

حکم به محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

موضوع خواسته: استرداد جهیزیه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8909985859600694
شماره دادنامه: 8909975859600837
خواهان: سمانه س... با وکالت خانم فاطمه س به نشانی جاجرم
خوانده: آقای مصطفی و... به نشانی جاجرم
نوع دعوا: مالی
هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم به محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل

ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 619 و 620 قانون مدنی

اجرائیه 


ـ مشخصات محکوم‌له: سمانه س... فرزند حسینعلی، با وکالت خانم فاطمه س.


ـ مشخصات محکوم‌علیه: مصطفی و... فرزند اصغر.


ـ محکوم‌به: به‌موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 9010095859600094 محکوم‌علیه محکوم است به استرداد اقلام جهیزیه پیوستی در پرونده و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 5.700 تومان و حق‌الوکاله مبلغ 6.000.000 ریال در حق محکوم‌له و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال هزینه اجرای حکم در حق صندوق دولت.


چگونگی اجرای حکم


دادگستری جاجرم خطاب به کلانتری: جهت اجرای حکم نسبت به پرونده کلاسه 900032 به تحویل جهاز با راهنمایی محکوم‌لها نسبت به اجرای حکم اقدام فرمایید. درتاریخ 90/2/12 در اجرای دستور، حکم به صورت کامل در معیت شاکی اجرا گردید.

در خصوص دعوی خانم سمانه س... فرزند حسینعلی با وکالت خانم س به طرفیت آقای مصطفی و... فرزند اصغر به خواسته استرداد جهیزیه طبق لیست پیوستی در پرونده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان  تصویر مصدق لیست اقلام جهیزیه پیوستی در پرونده و با عنایت به اینکه ید زوج بر اجناس، ید امانی تلقی می‌شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود عدول کرده و عدم رضایت خود بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد کند، لذا با استناد به مادتین 619 و 620 قانون مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد اقلام جهیزیه پیوستی در پرونده و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.

طبق ماده 619 قانون مدنی، امین متعهد به ردّ عین مالی است که دریافت نموده و جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نمی‌باشد. با عنایت به اینکه زوج نسبت به اموال زوجه امین است و ید زوج ید امانی است و فقط حق استفاده از آنها را در زندگی مشترک دارد و امین مکلف به ردّ عین در صورت مطالبه است و باید مال ودیعه را به همال حالی که در موقع پس دادن موجود است، مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد، ضامن نیست.