پرونده تنفیذ مبایعه‌ نامه (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی تنفیذ مبایعه‌نامه و اجرای حکم صادره در این باب است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه طرح دعوا در خصوص این موضوع، نحوه رسیدگی و جزئیات آن آگاه شود.

نتیجه:

حکم به اثبات صحت وقوع عقد بیع و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و رد دعوای خواهان‌ها به طرفیت خوانده ردیف دوم

موضوع خواسته: تنفیذ مبایعه‌نامه
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده: 8909985859600414
شماره دادنامه: 8909975859600524
خواهان‌ها: 1- آقای حسن ح... 2- آقای مهدی پ... به نشانی جاجرم
خواندگان: 1- آقای قربانعلی ص... 2- آقای حسن ب... به نشانی جاجرم
نوع دعوی: مالی
هزینه دادرسی: نهصد و هشتاد و پنج هزار ریال
قاضی رسیدگی کننده: آقای جعفری
نتیجه پرونده: حکم به اثبات صحت وقوع عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی و رد دعوای خواهان‌ها به طرفیت خوانده ردیف دوم

مواد190 ،191و 223 قانون مدنی
مواد 515 و 519 و بند4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی

اجرائیه 


ـ مشخصات محکوم‌له: 1- آقای حسن ح... 2- آقای مهدی پ... به نشانی جاجرم.


ـ مشخصات محکوم‌علیه: آقای قربانعلی ص... به نشانی جاجرم.


ـ محکوم‌به: محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت مبلغ 985.000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم‌له و پرداخت مبلغ 2.450.000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.


چگونگی اجرای حکم 


در تاریخ 90/5/9 حسب حضور محکوم‌لهم آقایان حسن ح... و مهدی پ... جهت دریافت فیش واریزی محکوم‌به از سوی محکوم‌علیه، مشارالیها اظهار داشتند حاضر به دریافت وجه مذکور هستند و در تاریخ فوق فیش واریزی به مبلغ 985.000 ریال تحویل آقایان گردید و حکم به طور کامل اجرا شد.

در خصوص دعوای آقای مهدی پ... فرزند براتعلی و آقای حسن ح...فرزند علی‌اکبر به طرفیت خواندگان به خواسته  اثبات و اصالت وقوع بیع موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 86/3/20 مقوّم به مبلغ 49.000.000 ریال و هزینه دادرسی ماحصل دعوی این است که خواهان‌ها به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 86/3/20 یک قطعه زمین به مساحت 208 متر واقع در جاجرم، خیابات مصطفی خمینی، پلاک 26 با حدود مندرج در مبایعه‌نامه از خوانده ردیف اول خریداری نموده و  زمین مذکور همان زمینی است که آقای قربانعلی ص... به موجب مبایعه‌نامه مورخه 86/2/8 از آقای حسن ب... خریداری کرده؛ خواهان‌ها تقاضای صدور حکم به ستون خواسته را دارند. در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده ردیف اول، با توجه به دادخواست خواهان، ملاحظه کپی مصدق مبایعه‌نامه و اظهارات و اقرار خواندگان به موجب صورتجلسه مورخه 86/7/24 که  قبول نمودند آقای حسن ب... به موجب مبایعه‌نامه مورخه 86/2/8 زمین  را به آقای قربانعلی ص... فروخته و آقای قربانعلی ص... زمین را  به خواهان‌ها فروخته؛ دادگاه دعوای خواهان‌ها را ثابت تشخیص و به استناد مواد 190 ، 191 ، 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات صحت وقوع بیع موضوع مبایعه‌نامه مورخه 89/3/20 صادر و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 985.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید و در مورد دعوای خواهان‌ها به طرفیت  خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه صحت عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه متوجه خوانده ردیف دوم نمی‌باشد، دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می‌باشد.

با توجه به اینکه در معامله شرایط اساسی برای صحت آن وجود داشته وطبق اصل صحت، هر معامله‌ای که واقع گردد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و از آنجا که عقد به ظاهر صحیح بوده و اصل صحت در جایی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد، حکم بر اثبات صحت وقوع عقد بیع موضوع مبایعه‌نامه عادی داده شده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32