پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از دیگری  و اجرای حکم آن است می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از شرایط و روند آن طرح دعوا نماید.

نتیجه:

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی

موضوع خواسته: مطالبه خسارت
نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی
شماره پرونده:536 ـ 84
شماره دادنامه: 100/150
خواهان: شرکت مسکن و عمرانی آستان قدس رضوی با مدیریت آقای محمدرضا رئیسی به آدرس مشهد
خوانده: آقای مجید ح... فرزند عزت ساکن گرمه
نوع دعوی: مالی
قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی
نتیجه پرونده: حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی

ماده 335 قانون مدنی
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی

رأی دادگاه 


در خصوص دعوی شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی با مدیریت آقای محمدرضا ر... به طرفیت آقای مجید ح... فرزند عزت به خواسته مطالبه مبلغ 120000000 ریال به علاوه هزینه دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان، نظریه افسر کاردان فنی که خوانده را مقصر حادثه رانندگی اعلام داشته و خوانده بر تقصیر خود اعتراف نموده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که خسارت وارده  به خواهان  را مبلغ 120000000 ریال برآورد نموده و نظریه مزبور مصون از تعرض بوده و  در فرجه مقرر قانونی اعتراض از طرفین واصل نشده، لذا خواسته خواهان را وارد و  به استناد به ماده 335 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1800000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد.(آقای وحیدی 84/10/28)


 


رأی دادگاه بدوی (شماره دادنامه : 49934)


در خصوص دعوی آقای مجید ح... فرزند عزت به طرفیت شرکت عمران آستان قدس به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ 120000000 ریال موضوع پرونده اجرائی کلاسه 118/87 دادنامه شماره 100/150دادگاه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، استشهادیه محلی، شهادت شهود، عدم دفاع خوانده در قبال دعوی مطروحه، خواسته خواهان را وارد  دانسته و با توجه  به  وضعیت خواهان به استناد ماده یک قانون اعسار، حکم بر پرداخت محکوم به به نحو اقساطی ماهیانه مبلغ 1000000 ریال صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر استان خراسان شمالی می باشد. (آقای وحیدی)


 


اجرائیه 


 ـ مشخصات محکوم له: شرکت مسکن و  عمران آستان قدس رضوی به آدرس مشهد.


 ـ مشخصات محکوم علیه: مجید ح... به  آدرس گرمه.


 ـ محکوم به: محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغ 120000000 ریال از حق محکوم له و مبلغ 1800000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 6090000 ریال در حق صندوق دولت.


چگونگی اجرای حکم 


در تاریخ 88/3/26 مبلغ 400000 تومان به حساب شرکت  مسکن و عمران آستان قدس واریز شد و در تاریخ 88/6/19 مبلغ 200000 تومان دیگر واریز شد و در تاریخ88/10/27 مبلغ 600000 تومان دیگر به حساب شرکت مذکور واریز شد و در تاریخ 88/4/24 دامداری آقای مجید ح... برای فروش به مزایده گذاشته شد که کل دامداری مبلغ 7500000 تومان برآورد  شد.

رأی دادگاه تجدیدنظر (شماره دادنامه : 870997584530 ـ 1601)


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مجید ح... فرزند عزت به  طرفیت شرکت مسکن و عمران قدس رضوی از دادنامه شماره 34/499 ـ 87/7/20 صادره  از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاجرم که به موجب آن دعوی نامبرده به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 100/150 ـ 24/10/84 وارد تشخیص داده شده و مقررگردد ماهیانه مبلغ 1000000 ریال پرداخت نماید. چون از باب رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکالی که اساس دادنامه را مخدوش نماید، به نظر نرسید، دادگاه تجدیدنظرخواهی را خارج ازموارد مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص و بنا به ماده 358 قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.


(رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر خراسان شمالی، آقای عباس حاتم 87/12/27)

طبق ماده 335 قانون مدنی در صورت تصادم بین دو اتومبیل وامثال آن مسئولیت متوجه طرفی است که  تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین هر دو مقصر باشند هر دو مسئول هستند در این پرونده خوانده مسئول بوده و به پرداخت جزای نقدی معادل 120000000 میلیون ریال بابت خسارت محکوم شده که مکلف به پرداخت خسارت وارده است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32